BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych. W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Przedmioty w kształceniu:

 • działalność gospodarcza
 • język obcy zawodowy w rachunkowości
 • wstęp do statystyki
 • rachunkowość
 • wynagrodzenia
 • podatki i daniny publiczne
 • technika pracy biurowej
 • zastosowanie programów księgowych w rachunkowości
 • zastosowanie programów kadrowo-płacowych
 • podstawy pzredsiebiorczości

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik rachunkowości.

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

 • sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;
 • interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;
 • przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;
 • klasyfikuje aktywa i pasywa;
 • wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
 • identyfikuje kategorie wynikowe;
 • przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
 • przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;
 • otwiera i zamyka księgi rachunkowe;
 • ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;
 • rozlicza koszty działalności organizacji;
 • planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
 • rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;
 • ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;
 • poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
 • sporządza zestawienie obrotów i sald;
 • stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;
 • stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.

2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji

 • rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;
 • przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;
 • ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;
 • rozlicza różnice inwentaryzacyjne;
 • sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

 • sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;
 • identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;
 • dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;
 • oblicza wskaźniki analizy finansowej;
 • ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

1. Rozliczanie wynagrodzeń

 • sporządza dokumentację pracowniczą;
 • rozróżnia i sporządza umowy cywilnoprawne;
 • oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania;
 • rozróżnia elementy składowe listy płac;
 • sporządza listę płac;
 • rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych;
 • oblicza składki na ubezpieczenia społeczne;
 • ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość;
 • oblicza wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego;
 • oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • oblicza wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • stosuje oprogramowanie kadrowo-płacowe.

2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

 • posługuje się terminologią z zakresu finansów publicznych;
 • stosuje przepisy prawa podatkowego;
 • klasyfikuje podatki;
 • rozpoznaje elementy konstrukcji podatków i opłat;
 • rozlicza podatek VAT;
 • rozlicza podatek akcyzowy;
 • rozlicza podatki dochodowe z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • przestrzega zasad określania i rozliczania innych danin publicznych;
 • prowadzi ewidencje podatkowe;
 • sporządza deklaracje podatkowe;
 • przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej;
 • stosuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych.

3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 • sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych;
 • rozróżnia składki na ubezpieczenia społeczne;
 • sporządza dokumenty rozliczeniowe;
 • sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.