BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Technik organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy to zawód szerokoprofilowany, który łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz informatyczną.

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji i firm oraz projektowaniu graficznym.

Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Należy podkreślić, że rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Nowopowstające firmy, jak również istniejące już na rynku, zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych organizacją reklamy.

Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie do pracy w:

 • dziale obsługi klienta,
 • zespole do spraw zlecenia,
 • dziale publikacji,
 • dziale badań rynkowych,
 • marketingu i reklamie,
 • jako pracownik biura ogłoszeń środków masowego przekazu,
 • jako specjalista ds. produkcji,
 • jako specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations),
 • projektowaniu graficznym

 

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz:

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie technik organizacji reklamy.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik organizacji reklamy:

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych 

 • korzysta z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych;
 • rozpoznaje rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej;
 • stosuje narzędzia marketingu;
 • opracowuje ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów;
 • stosuje metody kalkulacji cen;
 • opracowuje cenniki produktów i usług reklamowych;
 • przygotowuje prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

 • tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach;
 •  identyfikuje typy klientów;
 • prowadzi rozmowę sprzedażową;
 • prezentuje ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych;
 • prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową;
 • realizuje zlecenia i zamówienia na produkty i usługi reklamowe;
 • negocjuje oraz przygotowuje umowy sprzedaży produktów i usług reklamowych;
 • prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług reklamowych;
 • korzysta z programów komputerowych stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług reklamowych.

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 

1. Tworzenie przekazu reklamowego

 • określa cele przekazu reklamowego;
 • dobiera narzędzia promocji;
 • pozyskuje oraz przetwarza informacje niezbędne do realizacji reklamy;
 • prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy;
 • określa mechanizmy wpływające na tworzenie reklamy;
 • przygotowuje zestaw informacji dotyczących kampanii reklamowej;
 • dobiera środki reklamowe służące do opracowania przekazu reklamowego;
 • dobiera środki prezentacji przekazu reklamowego;
 • stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania przekazu reklamowego;
 • stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących tworzenia przekazu reklamowego.

2. Projektowanie środków reklamowych

 • projektuje różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji;
 • projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy;
 • stosuje różne formy i środki projektowania reklamy;
 • stosuje przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej;
 • wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych;
 • prezentuje projekty reklamy produktów i usług.

3. Tworzenie planu medialnego 

 • ocenia projekt przekazu reklamowego przed jego publikacją;
 • dobiera nośniki reklamy do przyjętej strategii reklamy;
 • dobiera media do przyjętej strategii reklamy;
 • ustala czas emisji reklamy w mediach na podstawie określonych wskaźników;
 • sporządza plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyjętym budżetem;
 • organizuje emisję reklamy w mediach;
 • sporządza dokumenty dotyczące emisji reklamy w mediach;
 • stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących emisji reklamy w mediach.

4. Przygotowywanie środków reklamowych 

 • planuje etapy produkcji środków reklamowych;
 •  wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu towaroznawstwa do realizacji określonych zadań;
 • sporządza harmonogram przygotowania środków reklamowych;
 • określa metody i techniki produkcji reklamy;
 • dobiera materiały i narzędzia do wykonywania środków reklamowych;
 • sporządza zapotrzebowanie na materiały i sprzęt do produkcji środków reklamowych;
 • obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych do wykonywania środków reklamowych;
 • przygotowuje reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej;
 • przestrzega standardów jakości pracy w procesie produkcji środków reklamy;
 • prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji środków reklamowych;
 • przestrzega zasad etyki zawodowej podczas produkcji środków reklamowych oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

5. Badanie skuteczności reklamy 

 • opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy;
 • ocenia jakość produktów i usług reklamowych według określonych kryteriów;
 • określa efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników;
 • ocenia skuteczność reklamy na podstawie badań rynkowych;
 • prowadzi badania efektywności reklamy z wykorzystaniem programów komputerowych;
 • prezentuje wyniki badań dotyczących oceny jakości oraz skuteczności prowadzonej reklamy.