BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Technik mechatronik

Technik mechatronik jest jednym z młodszych zawodów ze względu na fakt, że dziedzina wiedzy i techniki, jaką jest mechatronika weszła do słownika pojęć zawodów dopiero kilka lat temu. Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu „Technik mechatronik” jest bardzo atrakcyjnym potencjalnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci technikum w zawodzie technik mechatronik dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, która znajduje zastosowanie w nowoczesnych maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

Do typowych żądań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:

 • projektowanie i konstruowanie urządzeń z zastosowaniem technik komputerowych,
 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
 • obsługa i programowanie sterowników PLC,
 • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
 • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz:

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w systemie egzaminów zewnętrznych

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik mechatronik:

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

 • wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;
 • dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;
 • dobiera materiały konstrukcyjne;
 • rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;
 • przestrzega zasad przygotowywania elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;
 • określa sposoby oceny stanu technicznego elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych przygotowanych do montażu;
 • dobiera techniki łączenia materiałów;
 • dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;
 • dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;
 • ocenia jakość wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych.

2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

 • wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 • wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;
 • rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;
 • rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 • dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 • dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;
 • wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 • sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją techniczną.

3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

 • rozróżnia elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne;
 • określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 • określa funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 • wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;
 • dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 • dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 • ocenia stan techniczny elementów, podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;
 • wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 • sprawdza poprawność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 • ocenia jakość montażu elementów i podzespołów elektronicznych;
 • sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.

 

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

 • wyjaśnia budowę i zasady działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • rozpoznaje układy zasilające urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • przestrzega zasad instalacji i obsługi oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych;
 • określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • przestrzega zasad obsługi sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych;
 • instaluje oprogramowanie specjalistyczne do układów programowalnych oraz oprogramowanie do wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych;
 • podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;
 • podłącza układy komunikacyjne urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne;
 • wykonuje niezbędne regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

2. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

 • dobiera oprogramowanie do wizualizacji procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 • przygotowuje materiały, elementy i podzespoły niezbędne do konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • ustala zakres prac konserwacyjnych;
 • przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • posługuje się oprogramowaniem do wizualizacji procesów;
 • ustawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 • wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • opracowuje dokumentację obsługi i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • dobiera części i podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej;
 • wykonuje wymianę uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną.

 

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

 • przestrzega zasad rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • przestrzega zasad rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • przestrzega zasad rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM (ang. Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing).

2. Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 • analizuje proces technologiczny w celu ustalenia zakresu projektu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • określa warunki pracy projektowanych urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • stosuje metody graficzne do opisu procesów technologicznych;
 • dobiera elementy, podzespoły i zespoły do projektowanych urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektuje układy sterowania;
 • stosuje oprogramowanie wspomagające proces projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

3. Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 • przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych;
 • interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych;
 • opracowuje program do sterowania urządzeniami i systemami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;
 • posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń programowalnych;
 • testuje działanie programów;
 • analizuje programy do sterowania urządzeniami i systemami mechatronicznymi;
 • modyfikuje parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych.