BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Technik mechanik

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.

Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Technicy mechanicy są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe

MG.17. Mechanik-monter maszyn i urządzeń

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz:

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie technik mechanik.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik mechanik:

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

1. Montaż maszyn i urządzeń 

 • rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń;
 • stosuje metody montażu maszyn i urządzeń;
 • dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych;
 • przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu;
 • ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach;
 • wykonuje montaż połączeń;
 • wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;
 • wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;
 • sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń; 1
 • posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń.

2. Obsługa maszyn i urządzeń 

 • charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń;
 • określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;
 • przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń;
 • wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze maszyn i urządzeń; 
 • rozróżnia części maszyn i urządzeń;
 • dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanej pracy;
 • wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;
 • wykonuje konserwację maszyn i urządzeń;
 • instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku; 
 • dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia;
 •  ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń. 

 

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki 

 • rozróżnia obrabiarki skrawające;
 • dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów;
 • rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem;
 •  rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu;
 • rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię;
 • dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;
 • dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;
 • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów; 
 • uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.

2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających 

 • sprawdza działanie obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją; 
 • mocuje narzędzia skrawające w uchwytach narzędziowych;
 • ustala i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych;
 • nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;
 • uruchamia obrabiarki skrawające i steruje przebiegiem obróbki;
 • wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną:
 • rozpoznaje zjawiska wywołane oddziaływaniem ostrza narzędzia na przedmiot obrabiany;
 • dokonuje wymiany narzędzi skrawających po zakończeniu procesu obróbki lub                     w przerwie tego procesu;
 •  prowadzi kontrolę procesu obróbki;
 • posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;
 • wykonuje konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających.

3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki 

 • rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie;
 • rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
 • rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie;
 • rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki;
 • korzysta z kodu języka programowania do edycji programów obróbki;
 •  dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce;
 • dobiera oprawki narzędziowe do ustalania i mocowania narzędzi skrawających;
 • mocuje oprawki i narzędzia skrawające w gniazdach narzędziowych lub umieszcza w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie;
 • ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjne narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki;
 • wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie;
 • testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

 

4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie 

 • ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego;
 • ustala i mocuje przedmioty do obróbki;
 • uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym;
 • wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;
 • nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie;
 • dokonuje oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia;
 • dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia;
 • przeprowadza korektę wyników obróbki;
 • przeprowadza kontrolę wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki;
 • wykonuje konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.

 

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej 

 • dobiera metodę do rodzaju obróbki ręcznej;
 • dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 •  dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej;
 • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
 •  wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
 • ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.

2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej 

 • dobiera metodę obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn                        i narzędzi;
 • rozróżnia elementy budowy obrabiarek uniwersalnych;
 • dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
 • dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • dobiera przyrządy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej
 • dobiera narzędzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej;
 • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy;
 • wykonuje prace z zakresu obróbki maszynowej;
 •  ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.

 3. Wykonywanie połączeń materiałów

 • rozróżnia techniki łączenia materiałów;
 • dobiera metodę łączenia materiałów;
 • rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania połączeń materiałów;
 • dobiera materiały do wykonania ich połączeń;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń materiałów;
 • przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń;
 • wykonuje połączenia materiałów; 
 • ocenia jakość wykonanych połączeń.

4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

 • posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
 • planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń;
 • charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • ocenia stan techniczny elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • dobiera części podlegające wymianie;
 • wykonuje czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń;
 • wykonuje czynności naprawcze narzędzi;
 • montuje maszyny i urządzenia po naprawie;
 • dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń;
 • wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń;
 •  wykonuje konserwację narzędzi;
 • ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.

 

 

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń 

 • posługuje się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 • wykonuje obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń;
 • sporządza rysunki konstrukcyjne części maszyn i urządzeń;
 • planuje proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń;
 • planuje proces technologiczny montażu maszyn i urządzeń;
 • dobiera techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dobiera materiały konstrukcyjne do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dobiera rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń; 
 • dobiera narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dobiera metody zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją; 1
 • sporządza dokumentację technologiczną obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 • stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.

2. Nadzorowanie przebiegu produkcji 

 • rozróżnia rodzaje produkcji;
 • kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów;
 • kontroluje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • kontroluje przebieg prac na danym stanowisku;
 • kontroluje wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;
 • kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń;
 • określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń;
 • zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami;
 • sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji.