BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Technik informatyk

Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy; obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji; dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego; obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

Przedmioty w kształceniu:

 • systemy operacyjne
 • urządzenia techniki komputerowej
 • sieci komputerowe
 • witryny i aplikacje internetowe
 • systemy baz danych
 • działalność gospodarcza
 • diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • administracja bazami danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • podstawy przedsiębiorczości

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk.

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

 • stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej;
 • wymienia funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera;
 • dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
 • montuje komputer osobisty z podzespołów;
 • modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste;
 • planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;
 • instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje;
 • stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;
 • instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń;
 • konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;
 • stosuje oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;
 • stosuje oprogramowanie zabezpieczające;
 • odczytuje dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych;
 • opracowuje wskazania do użytkowania systemu operacyjnego;
 • sporządza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
 • opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;
 • stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;
 • rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

 • wyjaśnia zasadę działania interfejsów komputera osobistego;
 • wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 • przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 • wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 • instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 • konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego.

3. Naprawa komputera osobistego

 • posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
 • określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego;
 • lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego;
 • lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji;
 • lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 • sporządza harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego;
 • dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego;
 • odzyskuje z komputera osobistego dane użytkownika;
 • tworzy kopie bezpieczeństwa danych;
 • formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego;
 • sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego.

4. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

 • rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
 • rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
 • rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
 • rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
 • określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
 • wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
 • dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
 • sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej;
 • dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;
 • dobiera przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;
 • montuje okablowanie sieciowe;
 • wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
 • opisuje i analizuje klasy adresów IP;
 • projektuje strukturę adresów IP w sieci;
 • wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
 • opracowuje dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej.

5. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

 • modernizuje i rekonfiguruje serwery;
 • konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych;
 • konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;
 • konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
 • konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej;
 • konfiguruje urządzenia telefonii internetowej;
 • dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;
 • tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych;
 • monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych.

6. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

 • instaluje sieciowe systemy operacyjne;
 • konfiguruje interfejsy sieciowe;
 • udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej;
 • charakteryzuje usługi serwerowe;
 • określa funkcje profili użytkowników i zasady grup użytkowników;
 • zarządza kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera;
 • konfiguruje usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;
 • zarządza centralnie stacjami roboczymi;
 • rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
 • monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
 • modernizuje lokalną sieć komputerową;
 • przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
 • wyjaśnia zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej;
 • konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP), system nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);
 • podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu;
 • konfiguruje usługi serwerów internetowych;
 • określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
 • lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;
 • zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

1. Tworzenie stron internetowych

 • posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
 • tworzy strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników;
 • tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS);
 • wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej;
 • rozpoznaje funkcje edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
 • tworzy strony internetowe za pomocą edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
 • projektuje strukturę witryny internetowej;
 • wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
 • stosuje reguły walidacji stron internetowych;
 • testuje i publikuje witryny internetowe;
 • stosuje różne modele barw;
 • przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu;
 • wykonuje projekt graficzny witryny internetowej;
 • tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych;
 • zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne;
 • przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji w Internecie;
 • przestrzega zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku.

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

 • korzysta z funkcji strukturalnego języka zapytań;
 • posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
 • projektuje i tworzy relacyjne bazy danych;
 • importuje dane do bazy danych;
 • tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
 • instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych;
 • modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
 • dobiera sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;
 • zarządza bazą danych i jej bezpieczeństwem;
 • określa uprawnienia poszczególnych użytkowników i zabezpieczenia dla nich;
 • udostępnia zasoby bazy danych w sieci;
 • zarządza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem;
 • kontroluje spójność baz danych;
 • dokonuje naprawy baz danych.

3. Tworzenie aplikacji internetowych

 • korzysta z wbudowanych typów danych;
 • tworzy własne typy danych;
 • przestrzega zasad programowania;
 • stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
 • tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
 • wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;
 • kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
 • wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;
 • stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
 • wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji;
 • pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
 • testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
 • dokumentuje tworzoną aplikację;
 • zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie;
 • zabezpiecza dostęp do tworzonych aplikacji.