BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Technik informatyk

Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład zawodu uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej.

Planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera, urządzeń mobilnych i peryferyjnych oraz systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy i serwis.

 

Dobiera urządzenia sieciowe, serwery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje okablowanie strukturalne lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

 

Programuje proste aplikacje desktopowe i mobilne. Projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych.

 

 

 

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz:

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie technik informatyk.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 

 

 • stosuje podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i elektroniki;
 • rozróżnia podstawowe elementy elektroniczne;
 • wymienia funkcje i wyjaśnia zasady działania urządzeń techniki komputerowej;
 • posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej;
 • dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
 • montuje komputer osobisty i serwer z podzespołów;
 • modernizuje komputery osobiste oraz serwery;
 • instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe;
 • wykonuje konfigurację po instalacji systemu komputerowego;
 • instaluje, konfiguruje i aktualizuje sterowniki urządzeń;
 • przygotowuje do pracy urządzenia mobilne;
 • sporządza specyfikację techniczną, cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
 • rozpoznaje rodzaje licencji i oprogramowania komputerowego;
 • stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

 

2. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej 

 • rozpoznaje topologie sieci komputerowych;
 • interpretuje projekty sieci komputerowych;
 • rozpoznaje i stosuje normy dotyczące medium sieciowego;
 • rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
 • dobiera elementy lokalnej sieci komputerowej, uwzględniając określone warunki techniczne;
 • dobiera przyrządy i urządzenia do montażu sieci komputerowych;
 • montuje okablowanie sieciowe;
 • wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
 • monitoruje sieć bezprzewodową;
 • stosuje adresację protokołu Internetowego (IP);
 • stosuje podział sieci na podsieci;
 • wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
 • modernizuje lokalną sieć komputerową;
 • określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
 • podłącza sieć lokalną do Internetu;
 • rozpoznaje i stosuje podstawowe protokoły routingu.

 

3. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

 • określa funkcje, opisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych i sieciowych;
 • przygotowuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego do pracy;
 • instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
 • konfiguruje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego;
 • przygotowuje urządzenia sieciowe do pracy;
 • dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
 • wykonuje konserwację urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu komputerowego;
 • monitoruje pracę urządzeń lokalnej sieci komputerowej;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej;
 • konfiguruje sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej;
 • konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
 • konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;
 •  tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych.

 

4. Naprawa urządzeń techniki komputerowej

 • posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
 • tworzy i przywraca kopie danych;
 • identyfikuje błędy urządzeń techniki komputerowej;
 • lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej;
 • dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej;
 • odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej;
 • formułuje wskazania eksploatacyjne dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej;
 • sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.

5. Administrowanie systemami operacyjnymi

 • konfiguruje ustawienia personalne systemu operacyjnego według zaleceń klienta;
 • konfiguruje interfejsy sieciowe;
 • stosuje polecenia systemów operacyjnych;
 • stosuje zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
 • udostępnia zasoby lokalnie i sieciowo;
 • przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
 • konfiguruje usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego;
 • zarządza funkcjami profili użytkowników;
 • zarządza kontami i grupami użytkowników;
 • zarządza zasadami grup;
 • konfiguruje role katalogowe lokalnej sieci;
 • zarządza lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi;
 • rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
 • monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
 • podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu z poziomu systemu operacyjnego;
 • lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów operacyjnych.

 

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

1. Programowanie aplikacji 

 • stosuje podstawy algorytmiki;
 • stosuje zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów;
 • stosuje podstawowe zasady programowania;
 • wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor i kompilator;
 • korzysta z wbudowanych typów danych;
 •  tworzy własne typy danych;
 • stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
 • tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
 • kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
 • stosuje gotowe rozwiązania programistyczne;
 • testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
 • dokumentuje tworzoną aplikację.

 

2. Tworzenie i administrowanie bazami danych 

 • posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych;
 • projektuje relacyjne bazy danych;
 • stosuje lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych;
 • korzysta z podstawowych funkcji strukturalnego języka zapytań;
 • posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
 •  tworzy strukturę tabel i powiązań między nimi;
 • importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych;
 • tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
 • modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
 • zarządza systemem bazy danych;
 • pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
 • tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii;
 • kontroluje spójność baz danych;
 • dokonuje naprawy baz danych.

 

3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych

 • tworzy projekt graficzny i strukturę witryny internetowej;
 • wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
 • identyfikuje systemy zarządzania treścią;
 • stosuje edytory spełniające założenia WYSIWYG;
 • posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
 • posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS);
 • stosuje elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron internetowych;
 • stosuje elementy multimedialne na stronach internetowych;
 • stosuje skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
 • stosuje reguły walidacji stron internetowych;
 • testuje i publikuje witryny internetowe;
 • zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie.