BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Technik handlowiec

Technik handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych, sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji), organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowuje produkty do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców (demonstruje, waży, mierzy, paczkuje), inkasuje należności za sprzedane produkty, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwia reklamacje zakupionych towarów, przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach, współpracuje w przygotowywaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.), współpracuje w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku, informuje o warunkach sprzedaży (stosowane upusty), zawiera transakcje sprzedaży, sporządza faktury za towary, przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży, zabezpiecza punkt sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp. Wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców oraz odbiorców towarów, usług, wyrobów gotowych. Następnie kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi z nimi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych. Handlowiec stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego (sprzedaż producenta, hurt lub detal), rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta. Do obowiązków technika handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, a także analizowanie stanu zapasów towarowych. Technik handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa może prowadzić również inne działania, np. w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz:

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie technik sprzedawca

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik handlowiec:

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

1. Organizowanie sprzedaży 

 • przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;
 • dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;
 • przestrzega zasad ustalania cen towarów;
 • oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;
 • stosuje metody i formy prezentacji towarów;
 •  informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej;
 • określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów;
 • przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;
 • obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
 • przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży;
 • przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej; 
 • prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami;
 • stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej;
 •  zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;
 • przeprowadza inwentaryzację towarów. 

2. Sprzedaż towarów 

 • charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży;
 • przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;
 • stosuje różne formy i techniki sprzedaży;
 • określa rodzaje zachowań klientów;
 • przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;
 • udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży;
 • prezentuje ofertę handlową;
 • realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży;
 • dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;
 • zabezpiecza i odprowadza utarg;
 • wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;
 • obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
 • sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych 

 • korzysta z różnych źródeł informacji o rynku;
 • dobiera metody badań i analizy rynku;
 • dokonuje analizy rynku dotyczącej oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące działalności marketingowej;
 • realizuje zadania związane z działalnością reklamową;
 • dobiera i stosuje narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej;
 • podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingowych badań rynku;
 • podejmuje decyzje handlowe na podstawie wyników analizy statystycznej;
 • opracowuje plan marketingowy przedsiębiorstwa.

2. Zarządzanie działalnością handlową 

 • korzysta z Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
 • przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe;
 • dobiera formy sprzedaży do rodzaju działalności handlowej;
 • prowadzi negocjacje handlowe;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące działalności handlowej; 
 • zawiera umowy kupna lub umowy sprzedaży;
 • sporządza kalkulację cen sprzedaży;
 • przestrzega procedur dotyczących wyboru dostawców oraz zamawiania towarów;
 • przestrzega zasad przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrobów i towarów;
 • organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów;
 • prowadzi i nadzoruje gospodarkę magazynową;
 • organizuje prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów;
 • dobiera środki techniczne do wykonania określonych zadań;
 • nadzoruje procesy składowania oraz magazynowania wyrobów i towarów;
 • wykonuje prace związane ze sporządzaniem i archiwizacją dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub transakcji sprzedaży;
 •  wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji.

3. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej 

 • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej;
 • przestrzega zasad funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych;
 • ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach wynikowych;
 • wycenia składniki aktywów i pasywów;
 • określa koszty działalności handlowej oraz przychody z działalności handlowej;
 • sporządza kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży;
 • rozlicza i ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne;
 • stosuje metody ustalania wyniku finansowego;
 • oblicza wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w różnych systemach;
 • przestrzega zasad ustalania zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych;
 • sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi;
 • stosuje metody analizy ekonomicznej;
 • interpretuje podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej;
 • sporządza sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych;
 • przestrzega zasad i stosuje metody sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych;
 • sporządza biznesplan przedsiębiorstwa.