BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Technik elektryk

Technik elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Wśród wielu zadań zawodowych do technika elektryka należy wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej. Stosowanie i dobieranie, jak również instalowanie środków ochrony przeciwporażeniowej należy do typowych zadań technika elektryka. Od technika elektryka wymaga się umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej oraz posługiwania się techniką komputerową. Z uwagi na wymagania rynku pracy, pracodawców oraz szybko zachodzące zmiany w technologii np. sterowania, zabezpieczeń, technik pomiarowych technik elektryk powinien uaktualniać swoją wiedzę zawodową oraz podnosić swoje kompetencje zawodowe. Do głównych wymagań psychofizycznych technika elektryka należą: rozróżnianie barw, zdolność koncentracji, umiejętność logicznego rozumowania, uzdolnienia techniczne, odpowiedzialność. Praca w tym zawodzie wymaga stałego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności. Opisywany zawód wykonywany jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z energią elektryczną.

Technik elektryk znajdzie więc zatrudnienie w przedsiębiorstwach energetyki zawodowej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w pionach głównego energetyka, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego i transportu kolejowego, w budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej, w zakładach usługowych oraz biurach projektowych, a także w innych zakładach i przedsiębiorstwach, w których niezbędny jest pracownik o takim wykształceniu.  Typowe stanowiska pracy dla technika elektryka to: technik do spraw pomiarów, technik ds. obsługi odbiorców, konserwator urządzeń i sprzętu elektrycznego, serwisant sprzętu elektrycznego, elektryk, elektromonter urządzeń rozliczających. Do wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych, niezależnie od stanowiska, konieczne jest uzyskanie przez technika elektryka świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz ukończenie kursów bhp. Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych odpowiedniego napięcia uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną.

 

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz:

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie technik elektryk.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie elektryk

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych 

 • rozpoznaje układy sieciowe i środki ochrony przeciwporażeniowej;
 • rozróżnia przewody i kable elektroenergetyczne;
 • rozpoznaje sprzęt i osprzęt instalacyjny;
 • rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
 • określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;
 • wykonuje instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych zgodnie z dokumentacją;
 • sporządza schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznej;
 • trasuje przebiegi przewodów i rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego na podstawie dokumentacji;
 • dobiera narzędzia do wykonywania montażu i demontażu instalacji elektrycznych w różnych technologiach;
 • wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi na podstawie dokumentacji;
 • sprawdza poprawność działania instalacji elektrycznej i środków ochrony przeciwporażeniowej po montażu;
 • przeprowadza oględziny instalacji elektrycznych;
 • lokalizuje usterki występujące w instalacjach elektrycznych;
 • dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;
 • wykonuje wymianę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;
 • wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
 • wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją. 

 

 • Montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych 
 • klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
 • rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
 • rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • rozpoznaje układy zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
 • odczytuje i sporządza szkice oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera narzędzia do montażu i demontażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 •  montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
 • dokonuje uruchomienia maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu;
 • sprawdza zgodność wykonanych prac montażowych z dokumentacją.

3. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

 • posługuje się dokumentacją w trakcie prac konserwacyjnych; 
 • przeprowadza oględziny maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • lokalizuje usterki występujące w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie danych katalogowych;
 • wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 •  sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po czynnościach konserwacyjnych.

 

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

1. Eksploatacja instalacji elektrycznych 

 • określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
 • przeprowadza prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
 • organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
 • dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;
 •  przeprowadza pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów;
 • analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych na podstawie protokołów; 
 • określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;
 • lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych;
 • dobiera przewody, kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;
 • dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;
 • dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych;
 • sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych;
 • ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
 • projektuje typowe instalacje elektryczne.

2. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

 • określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • przeprowadza prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera przyrządy pomiarowe do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • przeprowadza pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów;
 •  analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych; 
 • sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych;
 •  ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
 •  projektuje typowe układy sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • stosuje zasady racjonalnej gospodarki energetycznej.