BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Technik elektronik

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii.

 

Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-        montowania i uruchamiania elementów, układów i urządzeń elektronicznych;

-        wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych;

-        użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych;

-        konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych.

Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz:

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie technik  elektronik.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik elektronik:

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

1. Montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych 

 • określa funkcje i zastosowanie elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz elementów mechanicznych na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych;
 • przygotowuje elementy do montażu;
 • wykonuje lutowanie ręczne przewlekane i powierzchniowe;
 • wylutowuje elementy elektroniczne;
 • sprawdza poprawność wykonanych połączeń zgodnie z dokumentacją;
 • uruchamia układy i urządzenia elektroniczne;
 • lokalizuje usterki w układach i urządzeniach elektronicznych;
 • usuwa usterki układów i urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu;
 • sporządza dokumentację powykonawczą zmontowanych układów i urządzeń;
 • stosuje programy do symulacji działań układów elektronicznych;
 • rozróżnia symbole na urządzeniach związane z ochroną środowiska;
 • demontuje urządzenia i układy elektroniczne;
 • przygotowuje zdemontowane elementy urządzeń do recyklingu;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

2. Wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych

 • określa funkcje i zastosowanie elementów instalacji na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych;
 • wyznacza trasy przewodów dla instalowanych urządzeń elektronicznych;
 • przygotowuje przewody do instalowanych urządzeń elektronicznych;
 • wykonuje instalację natynkową i podtynkową;
 • wykonuje połączenia mechaniczne i elektryczne instalowanych urządzeń;
 • sprawdza poprawność połączeń w instalacji zgodnie z dokumentacją;
 • uruchamia instalacje urządzeń elektronicznych;
 • lokalizuje usterki w instalacjach urządzeń elektronicznych;
 • usuwa usterki instalacji urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu;
 • sporządza dokumentację powykonawczą wykonanej instalacji;
 • demontuje elementy instalacji urządzeń elektronicznych;
 • przygotowuje zdemontowane elementy instalacji do recyclingu.

 

 

 

EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych oraz pomiary sygnałów i parametrów urządzeń 

 • rozpoznaje urządzenia elektroniczne;
 • określa funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych;
 • określa zadania bloków funkcjonalnych w urządzeniach elektronicznych na podstawie analizy schematów blokowych;
 • posługuje się pojęciami i zagadnieniami z zakresu optoelektroniki i techniki światłowodowej;
 • określa zastosowania elementów optoelektronicznych;
 • opisuje technologie i systemy transmisji światłowodowej;
 • rozróżnia standardy transmisji bezprzewodowych;
 • przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania; 
 • dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;
 • określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych;
 • programuje urządzenia elektroniczne;
 • uruchamia urządzenia elektroniczne;
 • dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów sygnałów i urządzeń elektronicznych;
 • wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych;
 • wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych oraz ich elementów;
 • reguluje urządzenia elektroniczne;
 • posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych.

2. Konserwacja i naprawa instalacji oraz urządzeń elektronicznych 

 • określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę instalacji i urządzeń elektronicznych;
 • wykonuje pomiary diagnostyczne sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych zgodnie z dokumentacją;
 • kontroluje poprawność działania instalacji i urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich pracy oraz wyników pomiarów;
 • ocenia stan techniczny instalacji i urządzeń elektronicznych;
 • określa czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji i urządzeń elektronicznych;
 • wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji i urządzeń elektronicznych;
 • lokalizuje uszkodzenia instalacji i urządzeń elektronicznych;
 • określa rodzaj i zakres napraw instalacji i urządzeń elektronicznych;
 • dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw instalacji i urządzeń elektronicznych;
 • dobiera części i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń;
 • dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów instalacji oraz urządzeń elektronicznych.