BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Technik ekonomista

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych, związanych miedzy innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz:

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie technik ekonomista.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik handlowiec:

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków 

 • stosuje przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań; 
 • określa zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej;
 • rozróżnia formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców;
 • organizuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami; 
 • stosuje strategie marketingowe;
 • prowadzi sprawy związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
 • sporządza dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
 • stosuje różne metody kalkulacji cen sprzedaży, w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT; 
 • rozróżnia rodzaje zapasów i zasady ich normowania; 
 • oblicza normy zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji i sprzedaży oraz wskaźniki rotacji zapasów; 
 • oblicza podatki bezpośrednie i pośrednie;
 • sporządza ewidencje i deklaracje podatkowe; 
 • korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych. 

2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 

 • stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno-                    -rentowych; 
 • prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników; 
 • sporządza dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych pracowników;
 • oblicza wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów;
 • oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym; 
 • sporządza listy płac; 
 • sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 • sporządza deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
 • oblicza i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • korzysta z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowopłacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych. 

3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań 

 • rozróżnia rodzaje i strukturę planów;
 • przestrzega zasad i metod planowania;
 • sporządza biznesplan;
 • oblicza i interpretuje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej;
 • rozróżnia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej;
 • przygotowuje informacje o wykonywaniu zadań organizacji niezbędne do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości;
 • sporządza sprawozdania z wykonania zaplanowanych zadań;
 • przygotowuje, w różnych formach, prezentacje materiałów planistycznych i analitycznych;
 • korzysta z programów komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki. 

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

 • sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;
 • interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;
 • przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;
 •  klasyfikuje aktywa i pasywa; 
 • wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
 • identyfikuje kategorie wynikowe; 
 • przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
 • przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych; 
 • otwiera i zamyka księgi rachunkowe;
 • ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;
 • rozlicza koszty działalności organizacji;
 • planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych; 
 • rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;
 • ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową; 
 • poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
 • sporządza zestawienie obrotów i sald;
 • stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;
 • stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.

2. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji

 • rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji; 
 • przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;
 • ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;
 • rozlicza różnice inwentaryzacyjne;
 • sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji. 

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

 • sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;
 • identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej; 
 • dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;
 • oblicza wskaźniki analizy finansowej;
 •  ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.