BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Technik automatyk

XXI wiek to czas przemysłu 4.0. czyli integracji inteligentnych maszyn, systemów. To czas w którym wprowadza się zmiany w procesach produkcyjnych, które mają na celu zwiększenie wydajności wytwarzania. Przemysł 4.0 nie tylko dotyczy technologii, dotyczy także nowych metod pracy i roli ludzi w procesach przemysłowych. Nieodzownym elementem w tym procesie zajmuje także edukacja zawodowa, która powinna być dostosowana do potrzeb rynku pracy. Wiek XXI to także automatyzacja procesów przemysłowych polegająca na zastąpieniu człowieka poprzez automaty, roboty. Technik automatyk jest zawodem, który wpisuje się w rozwój Przemysłu 4.0 oraz w rozwój automatyzacji procesów przemysłowych. Na rynku pracy istnieje potrzeba wykwalifikowanej kadry technicznej na poziomie szkoły średniej, która zapewni prawidłowe funkcjonowanie Przemysłu 4.0.  Według statystyk publikowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy a także przez Barometr Zawodów technik automatyk jest zawodem zrównoważonym. Oznacza to, że wszyscy absolwenci szkół w tym zawodzie zostaną wchłonięci przez rynek pracy. Są rejony w których zapotrzebowanie przewyższa liczbę absolwentów, ale jest to w tych regionach Polski w których rozwinięty jest przemysł. Osoba uczęszczająca na kwalifikacyjny kurs zawodowy będzie przygotowana do wykonywania następujących zadań:

1)    montowania układów automatyki przemysłowej;

2)    uruchamiania układów automatyki przemysłowej;

3)    obsługi układów automatyki przemysłowej;

4)    organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej;

5)    wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej;

6)    wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.

 

 

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe

EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

 

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz:

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie technik  automatyk.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik automatyk:

EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

1. Montaż urządzeń i instalacji automatyki 

 • rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz określa ich funkcje i zastosowanie;
 • identyfikuje urządzenia na podstawie schematu i określa ich funkcje;
 • dobiera narzędzia do montażu urządzeń;
 • montuje urządzenia, uwzględniając warunki ich pracy;
 • wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych na podstawie dokumentacji;
 • dobiera kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji;
 • wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń;
 • rozpoznaje przyłącza procesowe i montuje urządzenia zgodnie z dokumentacją;
 • wykonuje pomiary parametrów elektrycznych kabli i przewodów instalacji;
 • diagnozuje stan techniczny kabli i przewodów instalacji;
 • wykonuje dokumentację powykonawczą.

 

2. Uruchamianie i obsługa urządzeń automatyki 

 • określa wpływ mediów procesowych na pracę urządzeń;
 • programuje sterowniki PLC (Programmable Logic Controller);
 • konfiguruje parametry urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;
 • uruchamia instalację automatyki przemysłowej;
 • dobiera przyrządy do wykonania pomiarów sprawdzających w układach automatyki;
 •  wykonuje pomiary parametrów instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • ocenia zgodność uzyskanych pomiarów z dokumentacją techniczną;
 • ocenia poprawność pracy instalacji automatyki oraz wprowadza korekty;
 • prowadzi bieżącą dokumentację.

EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

1. Przeglądy i konserwacja instalacji automatyki 

 • określa zakres czynności obejmujących okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji;
 •  wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonuje pomiary parametrów instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami;
 • przeprowadza testy urządzeń i instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej;
 • odczytuje i analizuje informacje diagnostyczne;
 • ocenia stan techniczny urządzeń i instalacji automatyki;
 • wprowadza korekty w ustawieniach urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej, wykonanych pomiarów i obserwacji;
 • przeprowadza konserwację instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • prowadzi bieżącą dokumentację przeglądów i konserwacji.

2. Diagnostyka i naprawa instalacji automatyki 

 • korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji;
 • dobiera metody i przyrządy do pomiaru standardowych sygnałów sterujących w instalacjach;
 • wykonuje pomiary sygnałów sterujących w instalacjach;
 •  ocenia stan techniczny urządzeń i instalacji na podstawie wykonanych pomiarów i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej;
 • lokalizuje uszkodzenia instalacji;
 • określa rodzaj i zakres napraw instalacji;
 • dobiera narzędzia do wykonania napraw instalacji;
 • dobiera podzespoły do napraw instalacji;
 • wymienia uszkodzone urządzenia w obwodach automatyki;
 • sprawdza poprawność działania instalacji;
 • prowadzi bieżącą dokumentację napraw.