BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Technik archiwista

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz postępowaniem końcowym z nią związanym. Swój zawód wykonuje w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt poszczególnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt.

Każda instytucja czy organizacja, jak również każdy w niej pracujący wytwarzają dokumenty. Mają one określoną wartość. W związku z tym muszą być odpowiednio sklasyfikowane, opisane i zabezpieczone. Istniejące normy ściśle określają, w jakiej formie i jakich warunkach mogą być przechowywane różne typy dokumentów. Wiedzę o tym posiadają archiwiści. Muszą oni w związku z tym zajmować się przejmowaniem dokumentów do archiwów i składnic akt zgodnie z przepisami i w formie uporządkowanej. Niestety, dość często prawidłowe uporządkowanie dokumentów jest zlecane archiwiście. Przejęcie dokumentów odbywa się na podstawie sporządzonych spisów zdawczo-odbiorczych akt, które dla archiwisty są jednym z materiałów ewidencyjnych, zaś dla przekazującego stanowią dowód zdania akt do archiwum. Zadaniem archiwistów jest odpowiednie zabezpieczenie akt, czemu służą specjalne opakowania i odpowiednio przygotowane pomieszczenia. Jego zadaniem jest także sporządzenie pomocy ewidencyjnych, dzięki którym łatwiej można skorzystać z dokumentów. 

Niezwykle istotnym zadaniem archiwisty jest udostępnianie akt. Wiąże się to często z przeprowadzaniem kwerend archiwalnych, wystawianiem zaświadczeń, robieniem kopii czy odpisów. Obwarowane jest to wieloma przepisami, np. o ochronie danych osobowych czy ochronie praw autorskich.

Ze względu na podstawowy podział każdej dokumentacji na materiały, które mają być przechowywane wieczyście i materiały do czasowego przechowywania, archiwista pilnuje określonych terminów i przeprowadza procedury przekazania akt do archiwów państwowych lub brakowania dokumentacji.

W związku z pojawianiem się coraz nowszych rozwiązań w dziedzinie tworzenia dokumentów, np. dokumentacji na nośnikach elektronicznych, zadaniem archiwisty staje się również prowadzenie szkoleń z zakresu tworzenia i postępowania z dokumentacją. Wiąże się to z koniecznością ustawicznego samodzielnego dokształcania archiwistów. Również tendencje propagowania posiadanych dokumentów nakładają na archiwistę konieczność realizowania wystaw z posiadanych zbiorów czy opracowywania publikacji o zasobach w archiwach.

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe

AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

 

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz:

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie technik  archiwista.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik archiwista:

AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

1. Organizowanie archiwum

 • ustala wyposażenie archiwum;
 • określa zakres pracy archiwum;
 • przestrzega zasad obiegu pism;
 • wykonuje prace kancelaryjne;
 • obsługuje biurowe urządzenia techniczne;
 • opracowuje jednolity rzeczowy wykaz akt;
 • opracowuje instrukcję kancelaryjną;
 • sporządza instrukcję archiwalną;
 • ustala i stosuje normatywy kancelaryjno-archiwalne;
 • sporządza plan pracy archiwum zakładowego.

2. Prowadzenie archiwum

 • przyjmuje akta z komórek organizacyjnych do archiwum;
 • kontroluje prawidłowość sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych oraz ich zgodność z przekazywanymi aktami;
 • sporządza wykazy spisów zdawczo-odbiorczych; dobiera sposób rozmieszczenia akt w magazynie archiwalnym;
 • ewidencjonuje i opracowuje akta;
 • udostępnia zasoby archiwalne;
 • wykonuje kwerendy, sporządza zaświadczenia i odpisy oraz je wydaje;
 • prowadzi ewidencję użytkowników korzystających z zasobów archiwum oraz udostępnianej dokumentacji;
 • prowadzi działania profilaktyczne i zabezpieczające związane z zasobem aktowym;
 • sporządza sprawozdania z działalności archiwum;
 • popularyzuje dokumentację gromadzoną w archiwum.

3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego 

 • dokonuje oceny dokumentacji;
 • przygotowuje i wypełnia dokumenty niezbędne do brakowania;
 • występuje do archiwum państwowego o zgodę na brakowanie;
 • ustala sposób niszczenia wybrakowanej dokumentacji;
 • opracowuje materiały archiwalne zgodnie z wytycznymi państwowej służby archiwalnej;
 • przygotowuje materiały archiwalne do przekazania do archiwum państwowego.

4. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej

 • określa obowiązki archiwisty wobec likwidatora lub syndyka;
 • ocenia stan uporządkowania i zaewidencjonowania dokumentacji w archiwum;
 • przeprowadza skontrum zasobu archiwalnego; 
 • zabezpiecza dokumentację;
 • podejmuje działania w przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży dokumentów;
 • przygotowuje akta i przekazuje je sukcesorowi.

AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

1. Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjnokartograficznej

 • dobiera metody porządkowania dokumentacji;
 • określa przynależność zespołową i rodzaj dokumentacji;
 • segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację;
 • opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji;
 •  sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji.

2. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej 

 • dobiera metodę porządkowania dokumentacji audiowizualnej;
 • segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację audiowizualną;
 • opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji audiowizualnej;
 • sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji audiowizualnej;
 • sporządza pomoce archiwalne dla różnego typu dokumentacji audiowizualnej.

3. Gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych 

 • dobiera metodę opracowywania dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
 • porządkuje, inwentaryzuje i sporządza inwentarz archiwalny dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
 • sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
 • posługuje się sprzętem do odtwarzania dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
 • sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji na nośnikach elektronicznych.