BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Szkoła Policealna

SZP

O przyjęcie na semestr pierwszy Szkoły Policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie (ukończone LO, LU, TU – nie jest wymagane zdanie matury).

O przyjęcie do Szkoły Policealnej mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Policealnej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Na rok szkolny 2019/2020 Centrum oferuje następujące zawody w Szkole Policealnej:

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku (3 semestry)
 • technik administracji – 2 lata (4 semestry)
 • technik archiwista – 2 lata (4 semestry)

pobierz wniosek

Słuchacze w Szkoły Policealnej odbywają praktykę zawodową.

Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (sobota i niedziela).

Zajęcia edukacyjne realizowane w cyklu kształcenia w Szkole Policealnej:

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy:

1)       monitorowania przestrzegania przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)       kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;

3)       opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

4)       oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;

5)       ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;

6)       organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy pogrupowane są w następujące jednostki:

 1. Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
 4. Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniające poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 5. Ocenianie ryzyka zawodowego
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 8. Język obcy zawodowy
 9. Kompetencje personalne i społeczne

10. Organizacja pracy małych zespołów

Technik administracji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie  w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji:

1)  wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;

2)  udzielania informacji pracownikom oraz interesantom;

3)  kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce organizacyjnej;

4)  sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań;

5)  udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym;

6)  prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników;

7)  sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami;

8)  sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce organizacyjnej;

9)  organizowania postępowania administracyjnego.

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Technik administracji może być zatrudniony: w administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), w jednostkach samorządu terytorialnego (urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych), w jednostkach organizacyjnych gminy; w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach; organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik administracji pogrupowane są w następujące jednostki:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy administracji i prac biurowych
 3. Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
 4. Przygotowywanie i prowadzenie postępowania administracyjnego
 5. Sporządzanie analiz i sprawozdań
 6. Język obcy zawodowy
 7. Kompetencje personalne i społeczne
 8. Organizacja pracy małych zespołów 

Technik archiwista

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik archiwista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 W zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum:

 1. gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego;
 2. ewidencjonowania dokumentacji aktowej;
 3. brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania;
 4. przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego.

W zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych:

 1. opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej;
 2. opracowywania dokumentacji audiowizualnej;
 3. gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem, udostępnianiem oraz postępowaniem końcowym z dokumentacją. Po ukończeniu szkoły absolwent może pracować w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt różnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik archiwista pogrupowane są w następujące jednostki:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy technika archiwisty
 3. Organizowanie archiwum
 4. Prowadzenie archiwum
 5. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
 6. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej
 7. Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej
 8. Gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych
 9. Język obcy zawodowy
 10. Kompetencje personalne i społeczne
 11. Organizacja pracy małych zespołów

 

Ukończenie Szkoły Policealnej daje możliwość przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych, a także zdobycie zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.