BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Sprzedawca

Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji), organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowuje produkty do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców (demonstruje, waży, mierzy, paczkuje), inkasuje należności za sprzedane produkty, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwia reklamacje zakupionych towarów, przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach, współpracuje w przygotowywaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.), współpracuje przy badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku, informuje o warunkach sprzedaży (stosowane upusty), zawiera transakcje sprzedaży, sporządza faktury za towary, przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży, zabezpiecza punkt sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz:

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie sprzedawca.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie sprzedawca:

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

1. Organizowanie sprzedaży 

 • przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;
 • dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;
 • przestrzega zasad ustalania cen towarów;
 • oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;
 • stosuje metody i formy prezentacji towarów;
 •  informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej;
 • określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów;
 • przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;
 • obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
 • przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży;
 • przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej; 
 • prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami;
 • stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej;
 •  zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;
 • przeprowadza inwentaryzację towarów. 

2. Sprzedaż towarów 

 • charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży;
 • przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;
 • stosuje różne formy i techniki sprzedaży;
 • określa rodzaje zachowań klientów;
 • przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;
 • udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży;
 • prezentuje ofertę handlową;
 • realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży;
 • dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;
 • zabezpiecza i odprowadza utarg;
 • wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;
 • obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
 • sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;