BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

OFERTA EDUKACYJNA

w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki

26-600 Radom, ul. Kościuszki 7

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245)
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 316)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (poz. 373)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 622)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649 oraz Dz. U. z 2018 r., poz. 691)
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (dz. U. z 2017 r., poz. 1632)
 11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278, z 2017 r. poz. 1651 oraz Dz.U. 2019 poz. 372)
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1144 oraz z 2017 r.  poz. 971 z późn. zm.)
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu  albo do szkoły publicznej tego samego typu (Poz. 1546)
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (poz. 1562) 
 15. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - (pobierz wniosek)

Dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej w systemie stacjonarnym i zaocznym

 

SZKOŁA POLICEALNA -  (pobierz wniosek)

Dla absolwentów szkoły średniej w systemie stacjonarnym i zaocznym

 technik bezpieczeństwa i higieny pracy       1,5 roczna

 technik administracji                                          2 letnia

 technik archiwista                                               2 letnia

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - (pobierz wniosek)

umożliwiające zdobycie zawodu niezależnie od posiadanego wykształcenia w systemie stacjonarnym  i zaocznym. 

NABÓR TRWA CAŁY ROK ! 

Centrum oferuje kwalifikacyjne kursy zawodowe dla zawodów:

Mechatronik

Technik mechatronik

Elektryk

Technik elektryk

Technik mechanik

Technik informatyk

Elektronik

Technik elektronik

Technik automatyk

Technik archiwista

Technik handlowiec

Sprzedawca

Technik ekonomista

Technik organizacji reklamy

 

Centrum posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego i przeprowadza egzamin maturalny i egzaminy z kwalifikacji. 

 

Kontakt telefoniczny: sekretariat p. 102 - (48) 362 35 66, 

Zapraszamy