BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Mechatronik

Mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych. Może też być brygadzistą, ale wówczas praca na tym stanowisku wymaga umiejętności związanych z pracą zespołową i umiejętnością kierowania zespołem ludzi, komunikowania się, oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji i podzielności uwagi.

Zawód mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Osoby w zawodzie mechatronik mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów zajmujących się badaniem rynku pracy, mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”.

Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach. Produkty z zastosowaniem mechatroniki charakteryzuje wielofunkcyjność, konfigurowalność, adaptacja do zmieniających się warunków zewnętrznych w których są użytkowane oraz prosta obsługa.

Mechatronik może dodatkowo uzupełnić swoje wykształcenie korzystając z szerokiej oferty szkoleniowej. Oferta ta dotyczyć może, np. kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów organizowanych przez firmy z branży mechatronicznej, np. kursy programowania sterowników PLC, kurs projektowania z zastosowaniem technologii komputerowych

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz:

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie mechatronik

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie monter mechatronik:

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

 1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych 
 • wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;
 • dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;
 • dobiera materiały konstrukcyjne;
 • rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;
 • dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;
 • dobiera techniki łączenia materiałów;
 • dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;
 • wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych; 1
 • kontroluje jakość wykonanego montażu podzespołów i zespołów mechanicznych.

2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych 

 • wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 • wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;
 •  rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;
 • rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 • dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych; 
 • wykonuje pomiary podstawowych wielkości w układach pneumatycznych i hydraulicznych;
 • dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 •  ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;
 • wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 • kontroluje jakość montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 • sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją.

3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych 

 • określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 • charakteryzuje funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 • wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;
 • dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 • dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 • ocenia stan techniczny elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;
 • wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 • kontroluje jakość montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 • sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.

4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych 

 • wyjaśnia budowę oraz zasadę działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne;
 • rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • instaluje oprogramowanie do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;
 • określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;
 • uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne zgodnie z instrukcją;
 • wykonuje regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

5. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

 • rozróżnia i dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;
 •  wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 • przygotowuje materiały, elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych do konserwacji;
 • wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;
 •  wykonuje wymianę elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • ocenia jakość wykonanych prac związanych z konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych