BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Elektryk

Ze względu na szybki postęp techniki, jaki dokonał się w dziedzinie instalacyjno-montażowej, zmiany w zasadach budowy instalacji elektrycznych oraz ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy i umiejętności. Elektryk przygotowany jest do pracy indywidualnie i w zespole. Posiada umiejętność współpracy. Ponosi odpowiedzialność za sprzęt, materiały, sprawne działanie instalacji, ale również za bezpieczeństwo ludzi. Ze względu na dużą odpowiedzialność, mimo że zadania i czynności cyklicznie się powtarzają, nie można traktować pracy elektryka jako zrutynizowanej. Obowiązki elektryka mogą się różnić zależności to od dodatkowo zdobytych umiejętności w trakcie całożyciowego kształcenia. Elektryk pracuje w różnych gałęziach gospodarki. Jego miejscem pracy są zakłady przemysłowe, produkcyjne, montażowe, instalacyjne lub usługowe, a także firmy eksploatujące maszyny, urządzenia czy instalację elektryczną. Typowe stanowiska pracy dla elektryka to: elektryk zakładowy, konserwator urządzeń elektrycznych, elektromonter instalacji elektrycznych, instalator urządzeń elektrycznych i inne. Do wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych, niezależnie od stanowiska, konieczne jest uzyskanie przez elektryka zakładowego świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz ukończenie kursów bhp. Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych odpowiedniego napięcia uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną.

 

Do podstawowych zadań zawodowych elektryka należy:

 • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn  i urządzeń elektrycznych
 • instalowanie nowych punktów odbioru energii elektrycznej.

Elektryk wykonuje prace instalacyjno-montażowe oraz konserwacyjno-naprawcze instalacji zalicznikowej, typowych odbiorników energii jedno- i trójfazowych w zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej. Elektryk instaluje, konserwuje tablice rozdzielcze, maszyny i urządzenia elektryczne, silniki elektryczne oraz oprawy oświetleniowe. Elektryk wykonuje, przebudowuje, konserwuje, naprawia różnego typu instalacje elektryczne jedno- i trójfazowe, instaluje dodatkowe punkty zasilania, diagnozuje, wyszukuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych, dobiera odpowiednie zabezpieczenia w obwodach siłowych i oświetleniowych, montuje rozdzielnice niskiego napięcia, montuje, instaluje oraz konserwuje oprawy oświetleniowe, diagnozuje, wyszukuje i usuwa uszkodzenia silników elektrycznych, wykonuje pomiary diagnostyczne instalacji elektrycznych oraz rezystancji uziemień, instaluje i demontuje proste urządzenia elektryczne małej i średniej mocy.  Do typowych zadań elektryka należy również przegląd zabezpieczeń przeciwzwarciowych, montowanie, demontowanie elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie zakładu pracy oraz wykonywanie drobnych prac montersko - ślusarskich związanych z naprawą sprzętu elektrycznego.

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz:

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie elektryk.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie elektryk

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych 

 • rozpoznaje układy sieciowe i środki ochrony przeciwporażeniowej;
 • rozróżnia przewody i kable elektroenergetyczne;
 • rozpoznaje sprzęt i osprzęt instalacyjny;
 • rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
 • określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;
 • wykonuje instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych zgodnie z dokumentacją;
 • sporządza schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznej;
 • trasuje przebiegi przewodów i rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego na podstawie dokumentacji;
 • dobiera narzędzia do wykonywania montażu i demontażu instalacji elektrycznych w różnych technologiach;
 • wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi na podstawie dokumentacji;
 • sprawdza poprawność działania instalacji elektrycznej i środków ochrony przeciwporażeniowej po montażu;
 • przeprowadza oględziny instalacji elektrycznych;
 • lokalizuje usterki występujące w instalacjach elektrycznych;
 • dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;
 • wykonuje wymianę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;
 • wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
 • wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją. 

 

 • Montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych 
 • klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
 • rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
 • rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • rozpoznaje układy zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
 • odczytuje i sporządza szkice oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera narzędzia do montażu i demontażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 •  montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
 • dokonuje uruchomienia maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu;
 • sprawdza zgodność wykonanych prac montażowych z dokumentacją.

3. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

 • posługuje się dokumentacją w trakcie prac konserwacyjnych; 
 • przeprowadza oględziny maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • lokalizuje usterki występujące w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie danych katalogowych;
 • wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 •  sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po czynnościach konserwacyjnych.