BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Egzamin zawodowy - Formuła 2019


 

1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany:

a. z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach szkolnictwa branżowego

b. na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

2. Egzamin zawodowy umożliwia uzyskanie:

a. certyfikatu kwalifikacji zawodowej – po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie jednej kwalifikacji,

b. dyplomu zawodowego – po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia średniego - odpowiednio do wymaganego dla danego zawodu poziomu wykształcenia

3. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny zawodowy dla osób, które: a. ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz b. co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego Egzaminu eksternistycznego zawodowego nie przeprowadza się w zawodach ujętych w „Wykazie zawodów, w których nie przeprowadza się egzaminów eksternistycznych” stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów eksternistycznych.

 

Egzamin zawodowy – Formuła 2019 jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r..

Do egzaminu zawodowego przystępują:

a. uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami,

b. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,

c. uczniowie techników,

d. słuchacze szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020 lub w kolejnych latach szkolnych i realizują podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz

e. słuchacze branżowych szkół II stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2020/2021 i w kolejnych latach oraz realizują podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

 

Uczniowie i słuchacze są informowani przez dyrektora szkoły o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze nie później niż w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia danego roku szkolnego lub danego semestru.

Przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły semestrze lub roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy, na następny semestr lub ukończenia szkoły.

Do egzaminu zawodowego mogą przystąpić:

1. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020 i w kolejnych latach oraz realizowali podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego;

2. absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników i szkół policealnych, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego;

3. osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, prowadzony w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego;

4. osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego; 5. osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, które po raz pierwszy złożyły wniosek po dniu 31 stycznia 2021 roku; oraz

6. absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zawodowych: zasadniczych szkół zawodowych i dotychczasowych czteroletnich techników oraz absolwenci szkół policealnych, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach z 2012 roku – począwszy od roku szkolnego 2025/2026;

7. absolwenci branżowych szkół I stopnia, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 roku – począwszy od roku szkolnego 2026/2027;

8. absolwenci dotychczasowych czteroletnich techników, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 roku – począwszy od roku szkolnego 2027/2028;

9. absolwenci szkół policealnych, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 roku – począwszy od roku szkolnego 2026/2027;

10. osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie podstawie programowej kształcenia w zawodach z 2012 roku – począwszy od 1 listopada 2025 roku;

11. osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach z 2017 r. – od 1 listopada 2027 r.;

12. osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o podstawę programową z 2017 r. – od dnia 1 listopada 2027 r.;

13. osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2012 r. – od dnia 1 listopada 2025 r.;

14. osoby, które do dnia 31 stycznia 2019 r. złożyły wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu co najmniej jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r. oraz przystępujący do eksternistycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwenci dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, dotychczasowego czteroletniego technikum i absolwenci szkoły policealnej, w których kształcenie było realizowane zgodnie z podstawą programową z 2012 roku a także osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy przeprowadzany zgodnie z podstawą programową z 2012 roku, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny – od dnia 1 listopada 2025 r.;

15. osoby spełniające warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych, które w okresie po dniu 31 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. po raz pierwszy złożą wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu co najmniej jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r. – od dnia 1 września 2028 r.;

16. osoby przystępujące do egzaminu na zasadach egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które przystępują do egzaminu lub jego części po raz trzeci lub kolejny jako absolwenci branżowej szkoły I stopnia, dotychczasowego czteroletniego technikum i szkoły policealnej, w których kształcenie było realizowane zgodnie z podstawą programową z 2017 roku, a także osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy przeprowadzany zgodnie z podstawą programową z 2017 roku, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny – od dnia 1 listopada 2027 r.

 

1. Egzamin zawodowy składa się:

a. z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego,

 b. z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego udostępnia szkole, placówce lub centrum, pracodawcy lub podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150, 180, 210 lub 240 minut. Czas trwania egzaminu z danej kwalifikacji jest określony w Informatorze o egzaminie zawodowym dla zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikację.

Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:

 • · w - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
 • · wk - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, wykonane z wykorzystaniem komputera,
 • · d - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
 • · dk - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja wykonana z wykorzystaniem komputera.

 

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na podstawie harmonogramu ogłoszonego przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w terminie głównym i terminie dodatkowym.

 

Do części pisemnej egzaminu zawodowego:

a. uczeń (słuchacz) przystępuje w szkole, do której uczęszcza,

b. absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył,

c. osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy przystępuje w podmiocie prowadzącym kurs lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot,

d. w uzasadnionych przypadkach uczeń, słuchacz, absolwent lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, mogą przystąpić do części pisemnej egzaminu zawodowego w innym miejscu, niż miejsce, o którym mowa w lit. a, b i c, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

e. osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych oraz osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego zawodowego przystępują w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Do części praktycznej egzaminu zawodowego:

a. uczeń, słuchacz przystępuje w szkole, do której uczęszcza, albo w placówce albo centrum, w którym odbywa praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu,

b. absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył, albo w placówce albo centrum, w którym odbywał praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczna naukę zawodu,

c. osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy przystępuje w podmiocie prowadzącym ten kurs lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot,

d. w uzasadnionych przypadkach uczeń, słuchacz, absolwent lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, mogą przystąpić do części praktycznej egzaminu zawodowego w innym miejscu niż miejsce, o którym mowa w lit. a, b i c, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

e. osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych oraz osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego zawodowego przystępuje w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Podczas części pisemnej egzaminu zawodowego zdający otrzymuje kartę identyfikacyjną z danymi umożliwiającymi dostęp do elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektroniczne. Kartę identyfikacyjną stanowi kartka papieru formatu co najmniej A5, na której są zamieszczone (wydrukowane) dane zdającego oraz login i hasło. Karta identyfikacyjna może służyć do wykonywania pomocniczych obliczeń lub zapisywania rozwiązań zadań przez zdających.

Po zalogowaniu się zdającego do elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego zdającemu jest udostępniany test składający się z 40 zadań egzaminacyjnych zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna.

Zadania egzaminacyjne są wybierane dla każdego zdającego indywidualnie, losowo z bazy zadań egzaminacyjnych prowadzonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, według algorytmu ustalonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zadania egzaminacyjne w bazie zadań egzaminacyjnych oraz algorytm, według którego są wybierane, nie są podawane do publicznej wiadomości.

Podczas części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający otrzymuje pakiet egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

- ARKUSZ EGZAMINACYJNY - broszura zawierającą instrukcję dla zdającego, zadanie egzaminacyjne z dokumentacją do jego wykonania,

- KARTA OCENY oraz materiały potrzebne do wykonania zadania egzaminacyjnego. Pakiety egzaminacyjne i materiały niezbędne do wykonania zadania egzaminacyjnego są dostarczone do miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu. Przygotowanie, drukowanie, przechowywanie i transport arkuszy egzaminacyjnych i innych materiałów egzaminacyjnych odbywa się w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Podczas części praktycznej przeprowadzanej w kwalifikacjach, dla których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego są jawne, arkusze egzaminacyjne są drukowane przez odpowiednio dyrektora szkoły, placówki lub centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, w którym jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego.

 

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w terminach zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2022 roku - kształcenie zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. - opublikowanym na stronie (https://cke.gov.pl/egzaminyzawodowe/egzamin zawodowy Formula 2019) oraz zgodnie z komunikatem dyrektora danej okręgowej komisji egzaminacyjnej opublikowanym na stronie internetowej tej komisji na 5 miesięcy przez terminem głównym egzaminu zawodowego w danej sesji.

 

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu zawodowego.

Uczeń, słuchacz, absolwent, osoba, która jest uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż:

- do dnia 15 września – jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego między dniem 2 listopada a dniem 28 lutego danego roku szkolnego;

- do dnia 7 lutego – jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu.

 

1. Egzamin jest odpłatny dla:

a. ucznia – młodocianego pracownika,

b. osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych,

c. osoby zdającej egzamin eksternistyczny zawodowy,

d. osoby, która jako absolwent szkoły przystępuje do egzaminu po raz trzeci i kolejny,

e. osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i przystępuje do egzaminu po raz trzeci i kolejny,

Opłata wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z poź. zm.).

Jeśli osoby zobowiązane do opłaty przystępują ponownie tylko do jednej z części egzaminu, opłata wynosi:

b) w przypadku części pisemnej - 1/3 opłaty,

c) w przypadku części praktycznej - 2/3 opłaty

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala i publikuje na swojej stronie internetowej wysokość opłaty

Opłatę za egzamin ucznia – młodocianego pracownika wnosi pracodawca.

 Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzamin zawodowy osobę o niskich dochodach, na jej wniosek. Osoby, ubiegające się o zwolnienie z całości lub części opłaty za egzamin zawodowy dołączają do wniosku o dopuszczenie do egzaminu dokumenty potwierdzające wysokość dochodów

Opłatę za egzamin zawodowy wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem głównym egzaminu zawodowego.

Niewniesienie opłaty nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.