BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Egzamin zawodowy

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – sesja Lato 2021 

Data egzaminu

Godzina

Miejsce egzaminu

Oznaczenie kwalifikacji

Liczba osób

Czas trwania egzaminu

22.06.2021

10.00

Sala 111

AU.20

M.19

1 osoba

1 osoba

60

 Część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – sesja lato 2021 

Data egzaminu

Godzina

Miejsce egzaminu

Oznaczenie kwalifikacji

 

Liczba osób

Czas trwania egzaminu

26.06.2021

8.00

Sala 212

AU.20

Praktyczny - wykonanie

1 osoba

180 minut

28.06.2021

8.00

Sala 112

MG.44

Praktyczny - dokumentacja

1 osoba

180 minut

 

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́ , oraz może mieć́ kalkulator prosty.

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

 

UWAGA!

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla podstawy programowej z 2017 r.( kwalifikacje dwuliterowe) będą przyjmowane w dniu 30 stycznia 2021 r. w godz. 10.00- 14.00 – sala 002 .

Zał. 3 – deklaracja dla absolwenta Szkoły Policealnej

Zał. 3b – deklaracja dla KKZ

 

opublikowano: 29.01.2021r.

Ogłoszenie

 

Absolwenci Szkoły Policealnej oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych kształcących się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2012 roku (kwalifikacje jednoliterowe) zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji  styczeń– luty 2021: do 11 września 2020 r.

 

Słuchacze, absolwenci Szkoły Policealnej oraz uczestnicy i absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych kształcących się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 roku (kwalifikacje dwuliterowe) zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji  styczeń – luty 2021: do 15 września 2020 r.

 

 

 

Kwalifikacje dwuliterowe (PP 2017)

 

Uczeń, słuchacz składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza (Załącznik 3).

 

Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył (Załącznik 3).

 

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpośrednio po jego ukończeniu składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu  (Załącznik 3b). 

 

Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na sześć tygodni przed terminem potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy (Załącznik 3b). Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedkłada podmiotowi prowadzącemu ten kurs niezwłocznie po jego ukończeniu.

 

Załącznik 3 - pobierz

 

Załącznik 3b - pobierz

 

 Kwalifikacje jednoliterowe (PP 2012)

 

Deklaracje dla osób które ukończyły Szkołę Policealną i Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe według podstawy programowej z 2012 roku (kwalifikacje jednoliterowe) są do pobrania i wypełnienia w sekretariacie Centrum

 


Harmonogramy egzaminów przeprowadzanych w CKU wraz z listami zdających są umieszczane w gablocie obok sekretariatu p.102.


Wydawanie dyplomów

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osoby zdające egzamin w trybie eksternistycznym mogą otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po złożeniu wniosku o jego wydanie i przedłożeniu oryginału (kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) świadectwa ukończenia szkoły.

Zasady wydawania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe