BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Egzamin z kwalifikacji

 Informacja w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Częśc praktyczna tylko dotyczy kwalifikacji A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji. Każdy zdający powinien mieć ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę oraz kalkulator prosty.

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,  mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Informacja

 

 Termin składania deklaracji na sesję 2. 2019 Lato ( CZERWIEC-LIPIEC 2019 )

upływa 16 LUTEGO 2019r.

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  CKU

 


 

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w sesji styczeń-luty 2019 

 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2018/2019

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

 Harmonogram dla egzaminów w CKU


  Informacja

 Termin składania deklaracji na sesję 1. 2019 Zima ( STYCZEŃ-LUTY 2019 ) upływa 9 września 2018 r.

Absolwenci Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych składają deklaracje do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji słuchacza lub absolwenta - pobierz
Deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji uczestnika KKZ - pobierz

Informacja o opłatach za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zamieszczona jest na stronie internetowej OKE w Warszawie:

http://oke.waw.pl

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla[1]:

1)      absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych
(opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),

2)      osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe
(opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),

3)      osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),

4)      uczniów będących młodocianymi pracownikami
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),

5)      osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu).

Wysokość opłat za egzamin:

część pisemna i praktyczna - 182,44 zł
część pisemna – 60,81 zł (1/3 opłaty)
część praktyczna – 121,63 zł (2/3 opłaty)

Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:


80 1010 1010 0109 0822 3100 0000
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Plac Europejski 3
00-844 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać:

  • Imię i nazwisko i nr PESEL przystępującego do egzaminu
  • Numer kwalifikacji

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu.

[1] Podstawa prawna: art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361.); rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2017 poz. 1663); rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 ze zm.)
 


Harmonogramy egzaminów przeprowadzanych w CKU wraz z listami zdających są umieszczane w gablocie obok sekretariatu p.102.


Wydawanie dyplomów

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osoby zdające egzamin w trybie eksternistycznym mogą otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po złożeniu wniosku o jego wydanie i przedłożeniu oryginału (kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) świadectwa ukończenia szkoły.

Zasady wydawania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe